Baltic Overlanders nomas sistēma ir radīta, lai Tu varētu vienmēr redzēt jaunāko un aktuālāko informāciju par mūsu piedāvājumiem un cenām, kā arī ērti veikt pasūtījumumus Tavā datorā vai mobilajā telefonā.

  • Lai nerastos pārpratumi nododot iznomāto inventāru, lūgums inventāra nomāšanas laikā esat saudzīgi pret to.. Nomas inventārs ir jānodod tīrs, sauss un nesabojāts (tādā pašā lietošanas stāvoklī kādā saņēmāt) pretējā gadījumā tiks piemērotas apkopes/remonta vai kavējuma maksas
  • Nododat nomas inventāru savlaicīgi – saskaņā ar līgumu. Pretējā gadījumā Tava neizdarība var gan izjaukt citu cilvēku atpūtu, gan palielināt Tavas izmaksas
  • Plāno savu atpūtu laikus un rezervē vēlamo inventāru savlaicīgi.

Nomas noteikumi nosaka kārtību kādā Baltic Overlanders  (OVERLAND READY SIA, Reģ. Nr. 40203448240) iznomā inventāru un citus priekšmetus juridiskām personām un privātpersonām. Ar šiem noteikumiem tiek iepazīstināts katrs nomnieks pirms līguma saistibu parakstīšanas un nomas priekšmetu saņemšanas un tie ir saistoši nomniekam no Nomas līguma parakstīšanas brīža.

Mūsu noma pieņem pasūtījumus bez laika ierobežojuma, apmeklējot https://balticoverlanders.eu/rent-try-buy/ vai katru darba dienu no 9:00 – 19:00 pa telefonu 22412653 vai arī e-pastu: [email protected].

NOMAS NOTEIKUMI

1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI:

1.1. Prece — Iznomātāja īpašumā un/vai valdījumā esošās lietas, iekārtas utt.. Īpašuma tiesības uz Preci visā šī Nomas perioda darbības laikā saglabājas Iznomātājam.

2. NOMAS PRIEKŠMETS

2.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā Preces saskaņā ar Nomas Līgumu, Līguma pielikumiem un pieņemšanas-nodošanas aktiem, saskaņā ar Līgumā un Civillikuma 2112. – 2156 pantos noteikto kārtību.

2.2. Iznomātājs var sniegt Nomniekam citus pakalpojumus, kas saistīti ar iznomātā Preču transportēšanu, uzstādīšanu, demontāžu, Preču remontdarbiem, apkopi, utt.. Iznomātājs var pārdot Preces un citus materiālus Nomniekam, izrakstot rēķinus.

3. INVENTĀRA NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS UN ATGRIEŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomā Preci, pamatojoties uz Preces nomas Pieņemšanas – nodošanas aktu, kuros norāda:

3.1.1. Inventāra nosaukumu un daudzumu;

3.1.2. Inventāra nomas cenu, ar PVN;

3.1.3. Inventāra nodošanas – pieņemšanas laiku (diena, mēnesis, gads);

3.1.5. Papildpakalpojumu izmaksas.

3.2. Nomnieks atgriež un Iznomātājs pieņem Inventāru, pamatojoties uz pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā norāda:

3.2.1. Preču nosaukumu un daudzumu;

3.2.2.Preču pieņemšanas – nodošanas laiku (diena, mēnesis, gads);

3.2.3. Preces pieņemšanas – nodošanas vietu (adrese);

3.2.4. Preces, kas ir ar defektiem (bojājumiem) un/vai trūkumiem, ja tādi tiek konstatēti.

4. NOMAS TERMIŅŠ

4.1. Prece tiek nodota Nomniekam atlīdzības lietošanā uz minimālo nomas termiņu 1 nedēļa.

4.2. Nomas termiņš beidzas dienā, kad Prece ir atgriezta Iznomātājam.

4.3. Minimālais preces nomas termiņš – viena nedēļa.

5. NOMAS MAKSA, NORĒĶINU KĀRTĪBA UN SANKCIJAS

5.1. Līdzēji vienojas, ka nomas maksa, kā arī maksa par citiem pakalpojumiem tiek noteikta Preces nomas rēķinā un Pieņemšanas un nodošanas aktā.

5.2. Rezervējot Preci, tiek ieturēti 30% no kopējās rezervācijas maksas.

5.3. Ja rezervācija tiek atcelta, nepārprotami par to informējot Iznomātāju un saņemot apstiprinājumu par atcelšanu, 14 dienas pirms nomas datuma, tad samaksātie 30% no kopējās rezervācijas maksas un drošības depozīts, tiek atgriezti.

5.4. 7 dienas pirms nomas datuma tiek ieturēti atlikušie 70% no kopējās rezervācijas maksas un drošības depozīts.

5.5. Ja rezervācija tiek atcelta, nepārprotami par to informējot Iznomātāju un saņemot apstiprinājumu par atcelšanu, mazāk kā 14 dienas pirms nomas datuma, tad samaksātie 30% no kopējās rezervācijas maksas, netiek atgriezti.

5.6. Ja rezervācija tiek atcelta, nepārprotami par to informējot Iznomātāju un saņemot apstiprinājumu par atcelšanu, mazāk kā 7 dienas pirms nomas datuma, tad nomas maksa tiek ieturēta 100% un drošības depozīts tiek atgriezts.

5.7. Nomas maksa par preces izmantošanu tiek aprēķināta par visām kalendārajām dienām, kuru laikā Inventārs atrodas pie Nomnieka.

5.8. Norēķinus internetveikalā Nomnieks veic ar Stripe sistēmas atbalstītām bankas kartēm.

5.9. Gadījumā, ja notiek Preces bojāšana, bojāeja, zādzība, vai zudums, nomas maksu Iznomātājs aprēķina līdz dienai, kad Nomnieks apmaksā Iznomātājam radītos zaudējumus.

5.10. Iznomātājam ir tiesības pieprasīt drošības naudas iemaksu.

6. NOMNIEKA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

6.1. Nomnieka pienākums ir nodrošināt Iznomātāja pārstāvja piekļūšanu preču lietošanas vietai, ja Iznomātājs vēlas to apskatīt vai pārbaudīt Inventāra tehnisko stāvokli un kā tas tiek lietots. Inventāra apskates un uzraudzības laikā konstatētie pārkāpumi, tai skaitā Inventāra defekti (bojājumi) un trūkumi tiek fiksēti ar aktu. Nomnieka pienākums ir atlīdzināt ar aktu konstatētos defektus un trūkumus, ja vien tie nav radušies Iznomātāja vainas vai rīcības dēļ.

6.2. Gadījumā, ja Precei, kuru Nomnieks pieņēmis lietošanā no Iznomātāja atklājas slēpti trūkumi, defekti, kuri netika konstatēti parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu Nomnieka pienākums ir nekavējoties paziņot Iznomātājam par trūkumiem vai defektiem (bojājumiem), kurus tas atklājis un, ja tie ir pamatoti, tad Iznomātājs par saviem līdzekļiem novērš šos trūkumus un defektus Līdzēju rakstiski saskaņotā termiņā. Punktā 6.2. minētājā gadījumā preces remonta laikā Nomnieks nemaksā remontējamo Inventāra nomas maksu. Gadījumā, ja šeit noteiktajā termiņā Nomnieks nav paziņojis Iznomātājam par atklātiem slēptiem trūkumiem vai defektiem, Nomnieks zaudē tiesības pieteikt tos vēlāk un/vai pamatot ar tiem savus nākotnē celtos iebildumus, prasības un pretenzijas.

6.3. No Preces nodošanas brīža Nomniekam, Nomnieks ir materiāli atbildīgs par visiem riskiem, tajā skaitā, bet ne tikai, Preces bojāeju, zādzību u.tml. Nomnieks ir atbildīgs par Preces savlaicīgu atdošanu Iznomātājam atbilstoši šim Līgumam. Nomnieks nodrošina visus nepieciešamos drošības pasākumus nomas termiņa laikā, lai nepieļautu Inventāra nonākšanu trešo personu valdījumā.

6.5. Nomniekam ir pienākums ievērot visas spēkā esošās Preces lietošanas un drošības instrukcijas un prasības, atbilstoši LR likumdošanai, kā arī kārtīgi un rūpīgi lietot un uzturēt lietošanā saņemto Preci; segt visus izdevumus, kādi nepieciešami Preces normālai darbībai tā lietošanas laikā. Iznomātājs nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies Nomniekam vai trešajām personām Inventāra nepareizas ekspluatācijas rezultātā, neievērojot Inventāra lietošanas noteikumus un gadījumos, ja Preci ir izmantojušas personas, kurām saskaņā LR normatīvajiem aktiem nav tādu tiesību.

6.6. Nomniekam ir pienākums izmantot un kontrolēt Inventāra izmantošanu mērķiem, kuriem Inventārs ir paredzēts.

6.7. Nomniekam nav tiesības bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas nodot Preci lietošanā tālāk trešajām personām.

6.8. Nomniekam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Iznomātāju par Preces bojājumu, zādzību vai zudumu; kā arī par gadījumiem, ja pret Nomnieku ierosināta maksātnespējas lieta, vai arī Nomnieks faktiski ir kļuvis maksātnespējīgs vai arī uzsācis likvidāciju.

6.9. Preces bojāejas, zādzības vai pazušanas gadījumā Nomniekam ir pienākums patstāvīgi atlīdzināt Iznomātājam Preces vērtību, kā arī valstī noteikto pievienotās vērtības nodokli. Preces sabojāšanas gadījumā Nomnieks atlīdzina Iznomātājam Preces remonta izdevumus. Atlīdzināšana notiek saskaņā ar piestādītiem rēķiniem tajos norādītajos termiņos un apmērā.

6.10. Nododot Preci, Nomniekam ir pienākums atgriezt to Iznomātājam tīru un visādā ziņā tādā pat stāvoklī, kādā tas tika saņemts. Visus izdevumus, kas Iznomātājam būs radušies sakarā ar Preces tīrīšanu apmaksā Nomnieks.

6.11. Nomniekam ir pienākums savlaicīgi maksāt nomas maksu par Inventāra lietošanu, kā arī citus maksājumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

6.12. Viss Nomniekam iznomātais ir Iznomātāja īpašums un Nomniekam nav tiesību to apgrūtināt un atsavināt. Gadījumā, ja jebkura trešā persona vērš piedziņu, apķīlā, jebkādā citā veidā vēlās apgrūtināt vai panākt to, Nomnieka pienākums nekavējoties (1 dienas laikā) rakstiski un mutiski par to paziņot Iznomātājam.

6.13. Gadījumā, ja Nomnieks atsakās no Inventāra tā transportēšanas laikā, Nomniekam jāapmaksā transportēšanas izdevumus.

7. IZNOMĀTĀJA TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

7.1. Iznomātājs pirms Preces nodošanas nomas lietošanā ir tiesības noteikt Nomniekam drošības naudas iemaksu, kā arī vispār atteikt Nomniekam izsniegt Preci. Drošības nauda var tikt izmantota Nomnieka kavēto rēķinu apmaksai, kā arī neatgrieztā, bojātās Preces vērtības apmaksai. Drošības nauda neatbrīvo Nomnieku no pienākuma saistību neizpildes rezultātā maksāt Iznomātājam kavējuma procentus par kavētiem maksājumiem, kā arī zaudējumu atlīdzības pienākuma.

7.2. Ja Nomnieks noteiktajā kārtībā ir atgriezis Iznomātājam pilnībā Preci un ir veicis visu Iznomātāja rēķinu apmaksu, Nomnieka iemaksātā drošības nauda pilnībā tiek atmaksāta Nomniekam.

7.3. Pēc Nomnieka pieprasījuma Iznomātājs Inventāra izmantošanas vietā vai ar sakaru starpniecību sniedz konsultācijas par jautājumiem, kas tieši saistīti ar iznomāto Inventāra lietošanu.

7.4. Iznomātājs nav atbildīgs par tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies Nomniekam Preces lietošanas procesā vai to pielietošanas rezultātā.

7.5. Iznomātājam ir tiesības pirms, kā arī pēc Inventāra nodošanas Nomniekam, iepazīties ar Preces tehnisko stāvokli un lietošanas vietu, kā arī pārbaudīt, vai tā atbilst drošības noteikumiem.

7.6. Iznomātājam ir tiesības visā nomas perioda darbības laikā kontrolēt, kā Nomnieks pilda nomas noteikumus.

7.7. Gadījumā, ja Nomnieks ir pārkāpis nomas noteikumus, it sevišķi nokavējis rēķinu apmaksu, vai gadījumā, ja tiek apdraudētas Iznomātāja īpašuma tiesības uz Nomniekam nodotu Preci, vai gadījumā, ja pastāv pamatotas šaubas par Nomnieka spēju turpināt pildīt ar nomas Līgumu uzņemtās saistības, Iznomātājam ir tiesības pieprasīt un nekavējoties saņemt no Nomnieka tam nomā nodoto Inventāru vai nekavējoties patstāvīgi savākt visu Inventāru no Nomnieka lietošanas vietām.

7.8. Gadījumā, ja pēc Iznomātāja pieprasījuma Nomnieks neatgriež nomā saņemto Preci un/vai Iznomātājs patstāvīgi nevar savākt Nomniekam nomā nodoto Preci, tiek uzskatīts, ka Nomniekam nodotā Prece ir nozaudēta, līdz ar ko Nomniekam ir pienākums pilnībā atlīdzināt Iznomātājam nozaudētās preces vērtību, pamatojoties uz attiecīgu Iznomātāja rēķinu.

8. Preces transportēšana.

8.1. Ja Nomnieks izvēlas Preces piegādes pakalpojumus, Iznomātāja pienākums ir pēc pasūtījuma izdarīšanas un saskaņošanas ar savu transportu nogādāt Preci Nomniekam uz Nomnieka Preces izmantošanas vietu. Transporta pakalpojumus sedz Nomnieks saskaņā ar Iznomātāja izcenojumiem. Gadījumā, ja no Iznomātāja neatkarīgu iemeslu dēļ piegādes vietā notiek transporta dīkstāve, tad visus ar transporta dīkstāvi saistītos izdevumus sedz Nomnieks. Ar transporta dīkstāvi jāsaprot transporta atrašanās piegādes vietā ilgāk par 1 (vienu) stundu, ja šajā laikā netiek veikti nekādi ar piegādāto Preci iekraušanu, izkraušanu, montāžu vai pārvietošanu saistītie darbi.

8.2. Nomniekam jānodrošina transporta piekļūšanu preces montāžas vietai.

8.3. Iznomātāja noteiktās transportēšanas izmaksas attiecas arī uz gadījumiem, kad notiek Preces atgriešana Iznomātājam.

8.4. Ja preces montāžu piegādes vietā jāveic Iznomātāja darbiniekam (-iem), tad tas tiek nodrošināts par atsevišķu samaksu, pēc tarifa 25,00 EUR/h neieskaitot PVN par personu.

9. Citi būtiskie nosacījumi.

9.1. Preces nodošanas datumam ir jābūt noteiktam pirmdienā no plkst. 8:00 līdz plkst.12:00 vai atsevišķi vienojoties citā laikā. Preces saņemšanas laikam jābūt noteiktam pirmdienā no plkst. 14:00 līdz plkst.19:00 vai atsevišķi vienojoties citā laikā.

9.2. Nomniekam ir tiesības piedalīties Preces skaitliskā un tehniskā stāvokļa pārbaudē pie Preces nodošanas Iznomātājam. Visi pārbaudes laikā konstatētie Preces defekti un trūkumi tiek fiksēti aktā, kuru paraksta klātesošās Iznomātāja un Nomnieka pilnvarotās personas. Gadījumā, ja Nomnieka pilnvarotais pārstāvis nav ieradies uz Preces nodošanu, tad Iznomātājs vienpusēji sastāda aktu par konstatētajiem Preces defektiem un trūkumiem.

Ja Nomnieks 2 (divu) dienu laikā nav izmantojis savas tiesības apskatīt aktā konstatētos Preces defektus un/vai trūkumus, uzskatāms, ka Nomnieks visus aktā norādītos Preces defektus un/vai trūkumus ir atzinis par pamatotiem. Šajā gadījumā, ja Nomnieks 2 (divu) dienu noteiktajā termiņā nav rakstiski apliecinājis vēlmi turpināt iztrūkstošā Preces nomu, par iztrūkstošo vai sabojāto Preci Iznomātājs izraksta un piestāda Nomniekam apmaksai rēķinu.

10. Kontaktinformācija

10.1 Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par Baltic Overlanders Nomas noteikumiem un nosacījumiem, lūdzam sazināties ar Baltic Overlanders komandu, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju:

Baltic Overlanders (Overland Ready SIA)

  • Reģistrācijas numurs: 40203448240
  • Juridiskā adrese: Iecavas iela 1-24, Rīga, LV-1083, Latvija
  • Pasūtījumu saņemšana / uzstādīšana: Matīsa iela 8, Rīga, LV-1001, Latvija
  • E-pasts: [email protected]
  • Mobilais tālrunis: (+371) 2241-2653