Baltic Overlandersi rendisüsteem on loodud selleks, et hoida teid kursis värskeima teabe osas meie pakkumiste ja hindade kohta ning teha tellimuste esitamine arvutist või mobiiltelefonist lihtsaks.

  • Et vältida arusaamatusi renditavate seadmete üleandmisel, palume olla rendiperioodi jooksul renditavate seadmete suhtes ettevaatlik. Renditavate seadmete üleandmine peab olema puhas, kuiv ja kahjustamata (samas seisukorras, nagu need on vastu võetud), vastasel juhul tuleb maksta hooldus-/remondi- või viivistasu.
  • Andke renditehnika õigeaegselt – vastavalt lepingule – üle. Vastasel juhul võib teie tegevusetus häirida teiste inimeste puhkust ja suurendada teie kulusid.
  • Planeerige oma puhkus aegsasti ette ja broneerige vajalik varustus ette.

Renditingimustes on määratletud Baltic Overlanders  (OVERLAND READY SIA, reg. nr 40203448240) poolt juriidilistele ja eraisikutele seadmete ja muude esemete rendi kord. Käesolevad tingimused tehakse igale üürnikule teatavaks enne lepingu allkirjastamist ja rendiobjektide kättesaamist ning need on üürnikule siduvad alates rendilepingu allkirjastamise kuupäevast.

Meie renditeenistus võtab tellimusi vastu tähtajatult aadressil https://balticoverlanders.eu/rent-try-buy/ või igal tööpäeval kell 9:00-19:00 telefonil 22412653 või e-posti aadressil [email protected].

ÜÜRIMAKSU TINGIMUSED

1. MÄÄRUSTES KASUTATUD MÕISTED:

1.1 Kaup – rendileandja omandis ja/või valduses olevad esemed, seadmed jne. Kaupade omandiõigus jääb rendileandjale kogu käesoleva rendilepingu kehtivuse ajaks.

2. RENDILEPINGU ESE

2.1. Üürileandja annab kauba üle ja üürnik võtab selle vastu kasutamiseks tasu eest vastavalt rendilepingule, lepingu lisadele ning kinnitus- ja vastuvõtukirjadele vastavalt lepingu ja tsiviilseadustiku 2112 sätetele. – 2156.

2.2 Liisinguandja võib Liisinguvõtjale osutada muid teenuseid, mis on seotud liisitud Kauba transpordi, paigaldamise, demonteerimise, remondi, hoolduse jne. Liisinguandja võib müüa Kaupu ja muid materjale Liisinguvõtjale arve alusel.

3. INVENTARI ÜLEANDMISE – VASTUVÕTMISE JA TAGASTAMISE KORD

3.1. Üürileandja annab kauba üle ja üürnik võtab selle vastu rendilepingu alusel rendi vastuvõtu- ja üleandmistunnistuse alusel, milles on märgitud:

3.1.1. Inventari nimetus ja kogus;

3.1.2. Üürihind koos käibemaksuga;

3.1.3. Üleandmise aeg – vastuvõtmine (päev, kuu, aasta);

3.1.5. Kõrvalteenuste maksumus.

3.2. Rentnik tagastab ja üürileandja võtab inventari vastu vastuvõtu- ja üleandmisakti alusel, milles on märgitud:

3.2.1. Kaupade nimetus ja kogus;

3.2.2. kauba vastuvõtmise aeg (päev, kuu, aasta);

3.2.3. Kauba vastuvõtmise ja üleandmise koht (aadress);

3.2.4. defektne (kahjustatud) ja/või vigane kaup, kui see on olemas.

4. RENOVEERIMISE AJALUGU

4.1. Kaup antakse üürileandja käsutusse vähemalt 1 nädalaks.

4.2. Rendiperiood lõpeb päeval, mil kaup tagastatakse üürileandjale.

4.3. Minimaalne rendiperiood on üks nädal.

5. RENT, MAKSE JA TRAHVID

5.1. Pooled lepivad kokku, et renditasu ja muude teenuste eest makstav tasu sätestatakse kauba rendiarves ning vastuvõtu- ja üleandmistunnistuses.

5.2. Toote broneerimisel võetakse 30% kogu broneerimistasust.

5.3. Kui broneering tühistatakse, teatades sellest selgesõnaliselt üürileandjale ja saades 14 päeva enne rendikuupäeva kinnituse, tagastatakse 30% kogu broneerimistasust ja makstud tagatisraha.

5.4. Ülejäänud 70% kogu broneerimistasust ja tagatisraha nõutakse sisse 7 päeva enne rendikuupäeva.

5.5. Kui broneering tühistatakse, teatades sellest selgesõnaliselt üürileandjale ja saades tühistamise kinnituse vähem kui 14 päeva enne rendikuupäeva, ei tagastata 30% kogu tasutud broneerimistasust.

5.6. Kui broneering tühistatakse, teatades sellest selgesõnaliselt üürileandjale ja saades tühistamise kohta kinnituse vähem kui 7 päeva enne rendikuupäeva, jääb 100% renditasust saamata ja tagatisraha tagastatakse.

5.7. Renditasu kauba kasutamise eest arvutatakse kõigi kalendripäevade eest, mille jooksul inventar on rentniku juures.

5.8. Rentnik maksab veebipoe eest pangakaardiga, mida toetab Stripe’i süsteem.

5.9. Kauba kahjustumise, hävimise, varguse või kadumise korral arvutab üürileandja renditasu kuni kuupäevani, mil üürnik tasub üürileandjale tekitatud kahju eest.

5.10. Üürileandjal on õigus nõuda tagatisraha.

6. RENTNIKU ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

6.1. Üürnik on kohustatud tagama üürileandja esindajale juurdepääsu kauba kasutuskohale, kui üürileandja soovib seda kontrollida või kontrollida inventari tehnilist seisukorda ja selle kasutamist. Kõik inventari kontrollimise ja järelevalve käigus avastatud rikkumised, sealhulgas defektid (kahjustused) ja puudused inventari osas, kantakse akti. Üürnik on kohustatud kõrvaldama kõik puudused ja puudused, mis on tuvastatud akti alusel, välja arvatud juhul, kui need on põhjustatud üürileandja süüst või käitumisest.

6.2. Juhul kui kaubal, mille üürnik on üürileandjalt kasutamiseks vastu võtnud, on varjatud puudusi või defekte, mida ei ole avastatud üleandmis- vastuvõtuakti allkirjastamisel, peab üürnik viivitamatult teavitama üürileandjat avastatud puudustest või defektidest (kahjustustest) ja kui need on põhjendatud, peab üürileandja need puudused ja defektid omal kulul kõrvaldama poolte vahel kirjalikult kokkulepitud tähtaja jooksul. Punkt 6.2. sellisel juhul ei maksa rentnik remondi ajal remonditava inventari eest renditasu. Kui üürnik ei teavita üürileandjat käesolevas lepingus sätestatud tähtaja jooksul avastatud varjatud puudustest või puudustest, kaotab üürnik õiguse neid hiljem nõuda ja/või tugineda neile oma tulevaste vastuväidete, nõuete ja nõudmiste esitamisel.

6.3. Alates hetkest, mil kaup antakse üürilevõtjale üle, vastutab üürnik materiaalselt kõigi riskide eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kauba kahjustamise, varguse jne eest. Üürnik vastutab kauba õigeaegse tagastamise eest üürileandjale vastavalt käesolevale lepingule. Rentnik tagab rendiperioodi jooksul kõik vajalikud turvameetmed, et vältida inventari sattumist kolmandate isikute valdusesse.

6.5. Rentnik peab järgima kõiki kehtivaid juhiseid ja nõudeid kauba kasutamise ja ohutuse kohta vastavalt Läti Vabariigi õigusaktidele, samuti kasutama ja hooldama kasutamiseks saadud kaupa nõuetekohaselt ja hoolikalt; kandma kõik kulud, mis on vajalikud kauba normaalseks kasutamiseks selle kasutamise ajal. Üürileandja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud üürnikule või kolmandatele isikutele inventari ebaõige kasutamise, inventari kasutuseeskirjade eiramise või juhul, kui kaupa kasutavad isikud, kellel Läti Vabariigi seaduste ja määruste kohaselt puudub selline õigus.

6.6. Rentnik on kohustatud kasutama ja kontrollima inventari kasutamist otstarbel, milleks see on ette nähtud.

6.7. Üürnikul ei ole õigust anda kaupa üle kolmandatele isikutele ilma üürileandja kirjaliku nõusolekuta.

6.8. Üürnik on kohustatud viivitamatult teavitama üürileandjat kirjalikult kauba kahjustumisest, vargusest või kadumisest, samuti üürniku vastu algatatud maksejõuetusmenetlusest või kui üürnik on tegelikult muutunud maksejõuetuks või likvideeritud.

6.9. Kauba kahjustumise, varguse või kadumise korral on üürnik kohustatud iseseisvalt hüvitama üürileandjale kauba väärtuse ning riigi poolt kehtestatud käibemaksu. Kauba kahjustumise korral hüvitab üürnik üürileandjale kauba remondikulud. Hüvitamine toimub vastavalt arvetele, nendel märgitud aja jooksul ja summas.

6.10. Pärast kauba üleandmist peab rentnik tagastama selle rendileandjale puhtana ja igas mõttes samas seisukorras, nagu ta selle kätte sai. Kõik kulutused, mida üürileandja kannab seoses kauba puhastamisega, kannab üürnik.

6.11. Üürnik on kohustatud tasuma inventari kasutamise eest rendi ja muid makseid vastavalt käesoleva lepingu tingimustele.

6.12. Kogu renditud vara on üürileandja omand ja üürnikul ei ole õigust seda koormata ega võõrandada. Juhul kui kolmas isik püüab sundtäita, pantida, koormata või muul viisil sundtäita, teavitab rentnik sellest viivitamatult (1 päeva jooksul) kirjalikult ja suuliselt üürileandjat.

6.13. Juhul kui rentnik keeldub inventari vedamisest, kannab rentnik transpordikulud.

7. RENDILEANDJA ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS

7.1. Üürileandjal on õigus nõuda, et üürnik maksaks enne kauba üürniku kasutusse andmist tagatisraha, või keelduda kauba üleandmisest üürnikule üldse. Tagatisraha võib kasutada üürniku viivisarvete ja kauba tagastamata, kahjustatud väärtuse tasumiseks. Tagatisraha ei vabasta üürnikku kohustusest maksta üürileandjale viivist hilinenud maksete eest, samuti kohustusest maksta kahju.

7.2. Kui üürnik on kauba üürileandjale ettenähtud korras täielikult tagastanud ja tasunud kõik üürileandja arved, tagastatakse üürniku poolt makstud tagatisraha üürnikule täies ulatuses.

7.3. Liisinguvõtja taotlusel annab liisinguandja kasutuskohas või teabevahetuse teel nõu küsimustes, mis on otseselt seotud liisitud seadmete kasutamisega.

7.4. Üürileandja ei vastuta rentnikule kauba kasutamise käigus või selle tagajärjel tekkinud otseste või kaudsete kahjude eest.

7.5. Üürileandjal on õigus kontrollida kauba tehnilist seisundit ja kasutuskohta ning kontrollida, kas see vastab ohutusnõuetele enne ja pärast selle üleandmist üürnikule.

7.6. Üürileandjal on õigus kontrollida üürniku poolt renditingimuste täitmist kogu rendiperioodi jooksul.

7.7. Juhul, kui rentnik rikub renditingimusi, eelkõige jätab arvete tasumata, või kui liisinguandja omandiõigus rentnikule üleantud kaupadele on ohus või kui on põhjendatud kahtlusi rentniku suutlikkuses jätkata rendilepinguga võetud kohustuste täitmist, on liisinguandjal õigus nõuda ja nõuda rentnikult viivitamatult sisse talle rendiks üleantud inventari või koguda kogu inventar viivitamatult iseseisvalt rentniku kasutuskohtadest.

7.8. Kui üürnik ei tagasta kaupa üürileandja nõudmisel ja/või kui üürileandja ei saa kaupa ise kätte, loetakse üürnikule üleantud kaup kadunuks ja üürnik on kohustatud hüvitama üürileandjale kaotatud kauba väärtuse täies ulatuses üürileandja arve alusel.

8. Kaupade transport.

8.1. Kui üürnik valib kättetoimetamisteenuse, on üürileandja kohustatud pärast tellimuse esitamist ja kokkuleppimist üürileandja transpordiga toimetama kauba üürnikule kauba kasutuskohta. Transporditeenused kannab üürnik vastavalt üürileandja tariifidele. Juhul kui transport peatub tarnekohas põhjustel, mis ei sõltu üürileandjast, kannab üürnik kõik transpordikatkestusega seotud kulud. Sõiduki tühikäik tähendab sõiduki viibimist tarnekohas rohkem kui 1 (üks) tund, tingimusel, et selle aja jooksul ei teostata tarnitud kaupade laadimise, mahalaadimise, kokkupanemise või liikumisega seotud tööd.

8.2. Rentnik peab tagama transpordiühenduse kogunemiskohta.

8.3. Üürileandja transpordikulud kehtivad ka juhul, kui kaup tagastatakse üürileandjale.

8.4. Kui kauba kokkupaneku tarnekohas peab teostama üürileandja töötaja(d), tehakse see eraldi tasu eest, mille määr on 25,00 eurot tunnis ilma käibemaksuta inimese kohta.

9. Muud asjakohased tingimused.

9.1. Kohaletoimetamise kuupäev tuleb määrata esmaspäevaks vahemikus. 8:00 kuni 12:00 või eraldi kokkuleppel muul ajal. Kogumise aeg peab olema esmaspäev alates 10.00. 14:00-19:00 või eraldi kokkuleppel muul ajal.

9.2. Liisinguvõtjal on õigus osaleda kauba numbrilise ja tehnilise seisundi kontrollimisel kauba üleandmisel liisinguandjale. Kõik kontrolli käigus tuvastatud kauba puudused ja puudujäägid registreeritakse tõendis, millele kirjutavad alla rendileandja ja rendilevõtja volitatud isikud, kes on kohal. Juhul kui üürniku volitatud esindaja ei osale kauba üleandmisel, koostab üürileandja ühepoolselt akti kauba puuduste ja puuduste kohta.

Kui üürnik ei ole kasutanud oma õigust kontrollida kauba puudusi ja/või puudusi 2 (kahe) päeva jooksul, loetakse, et üürnik on kõik kauba puudused ja/või puudused põhjendatult aktsepteerinud. Sellisel juhul, kui üürnik ei ole 2 (kahe) päeva jooksul kirjalikult kinnitanud soovi jätkata puuduva kauba rentimist, väljastab ja edastab üürileandja üürnikule arve puuduva või kahjustatud kauba eest.

10. Kontaktandmed

10.1 Kui teil on küsimusi Baltic Overlandersi renditingimuste kohta, võtke palun ühendust Baltic Overlandersi meeskonnaga, kasutades allpool toodud kontaktandmeid:

Baltic Overlanders (Overland Ready SIA)

  • Registreerimisnumber: 40203448240
  • Registrijärgne asukoht: Iecavase tänav 1-24, Riia, LV-1083, Läti.
  • Tellimuse vastuvõtt / paigaldus: Matisa tänav 8, Riia, LV-1001, Läti
  • E-post: [email protected]
  • Mobiiltelefon (+371) 2241-2653