Informācija pēdējo reizi atjaunota 2023.gada 6. aprīlī.

Laipni aicinām Jūs iepazīties ar Baltic Overlanders Privātuma politiku. Šī politika apraksta, kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Overland Ready SIA”, reģistrācijas numurs 40203448240 (turpmāk saukta  Baltic Overlanders”) vāc un apstrādā personas datus, ko Baltic Overlanders iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē  Baltic Overlanders interneta tīmekļvietni un klātienē (piem. izstādes vai produktu noliktavu) (turpmāk saukti arī ‒ „Datu subjekts” vai „Jūs”).

Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, vākšana, saglabāšana, pārveidošana, izmantošana, aplūkošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Jūsu personas datu pārzinis ir Baltic Overlanders pie kā Jūs konkrētajā gadījumā vēršaties, lai iegādātos preci vai saņemtu pakalpojumu.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar Privātuma politiku. Ja Jums ir kādi jautājumi vai pieprasījumi, lūdzam sazināties ar Baltic Overlanders, izmantojot sadaļā „Kontaktinformācija” sniegto informāciju.

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā Overland Ready SIA (turpmāk saukti arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko www.balticoverlanders.eu iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”).

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2.Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala vietni un e-pastu.

2.2. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

3.Klientu personas datu apstrāde

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

3.1.1. Vārds, uzvārds
3.1.2. Dzimšanas datums
3.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
3.1.4. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.).
3.1.5. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

3.5. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. 

3.6. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu:

platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS, Reģ. nr. 40203388134, Latvijas filiāle Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, Latvija

platforma inbank.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam SIA “Inbank Latvia”, reģistrācijas numurs: 40103821436, juridiskā adrese: Akmeņu iela 14, Rīga, LV-1048,

3.7. Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.8. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4. Datu subjekta tiesības

4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības, rakstot mums uz [email protected].
4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
4.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā. Tiesības celt prasību vai iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā – Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050, Latvija, [email protected], T. +371 67223131.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

5.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.balticoverlanders.eu.

6. Mājas lapas apmeklētāji

6.1. Tāpat kā vairums vietņu operatoru, Baltic Overlanders apkopo tādu informāciju, kas nav personiski identificējoša, piemēram, pārlūkprogrammas veids, valodas iestatījumi, atsauces vietne un katra apmeklētāja pieprasījuma datums un laiks. Baltic Overlanders mērķis, vācot personu neidentificējošu informāciju, ir labāk izprast, kā Baltic Overlanders apmeklētāji izmanto tās vietni. Laiku pa laikam Baltic Overlanders var publiskot apkopotu informāciju, kas neidentificē personu, piemēram, publicējot ziņojumu par savas vietnes lietošanas tendencēm.

7. Drošība

7.1. Tava personiskās informācijas drošība mums ir svarīga, taču atceries, ka neviena pārraides metode internetā vai elektroniskās uzglabāšanas metode nav 100% droša. Lai gan mēs cenšamies izmantot komerciāli pieņemamus līdzekļus, lai aizsargātu Tavu personisko informāciju, mēs nevaram garantēt tās absolūtu drošību.

8.Saites uz ārējām vietnēm

8.1. Mūsu pakalpojums var saturēt saites uz ārējām vietnēm, kuras nepārvaldam mēs. Ja noklikšķināsi uz trešās puses saites, Tu tiksi novirzīts uz šīs trešās puses vietni. Mēs ļoti iesakam Tev pārskatīt katras apmeklētās vietnes Privātuma politiku un Lietošanas noteikumus.

8.2. Mēs nekontrolējam un neuzņemamies atbildību par trešo pušu vietņu, produktu vai pakalpojumu saturu, privātuma politikām vai praksi.

9. Agregētā statistika

9.1. Baltic Overlanders var vākt statistiku par savas vietnes apmeklētāju uzvedību un patur tiesības šo informāciju parādīt publiski vai sniegt citiem. Tomēr Baltic Overlanders neizpauž Tavu personu identificējošo informāciju.

10. Sīkfaili

10.1. Lai bagātinātu un pilnveidotu Tavu tiešsaistes pieredzi, Baltic Overlanders izmanto “sīkfailus”, līdzīgas tehnoloģijas un pakalpojumus, ko nodrošina citi, lai parādītu personalizētu saturu, atbilstošu reklāmu un saglabātu Tavas preferences Tavā datorā.

10.2. Sīkdatne ir informācijas virkne, ko vietne saglabā apmeklētāja datorā un ko apmeklētāja pārlūkprogramma nodrošina vietnei katru reizi, kad apmeklētājs atgriežas. Baltic Overlanders izmanto sīkfailus, lai palīdzētu Baltic Overlanders identificēt un izsekot apmeklētājus, viņu vietnes www.balticoverlanders.eu  lietojumu un viņu vietnes piekļuves preferences. Baltic Overlanders apmeklētājiem, kuri nevēlas, lai savos datoros tiktu ievietoti sīkfaili, pirms Baltic Overlanders vietņu izmantošanas ir jāiestata savas pārlūkprogrammas, lai tās atteiktu sīkdatnes, ar trūkumu, ka atsevišķas Baltic Overlanders vietņu funkcijas var nedarboties pareizi bez sīkfailu palīdzības.

10.3. Turpinot pārvietoties mūsu tīmekļa vietnē, nemainot sīkfailu iestatījumus, ar šo Tu atzīsti un piekrīti Baltic Overlanders sīkdatņu izmantošanai.

11. Kontaktinformācija

11.1 Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par šīs Privātuma politikas noteikumiem un nosacījumiem, vai par to, kā Baltic Overlanders apstrādā Jūsu personas datus, kā arī, lai iesniegtu pieprasījumus vai sūdzības par personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar Baltic Overlanders, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju:

Baltic Overlanders (Overland Ready SIA)

  • Reģistrācijas numurs: 40203448240
  • Juridiskā adrese: Iecavas iela 1-24, Rīga, LV-1083, Latvija
  • Pasūtījumu saņemšana / uzstādīšana: Matīsa iela 8, Rīga, LV-1001, Latvija
  • E-pasts: [email protected]
  • Mobilais tālrunis: (+371) 2241-2653